Браншова камара на таксиметровите водачи и превозвачи

Мисия на неправителствената организация

Браншовата камара представлява и защитава интересите на своите членове пред  
държавните , обществените и международните органи и организации.

Цели на организацията

1. Разработва и внася в държавните органи и ведомства предложения ,  
анализи, експертизи и други в интерес на развитието на таксиметровия бранш;  
 
2. Подготвя стратегии за развитието на бранша и ги предлага за обсъждане на компетентите държавни органи;  
 
3. Изготвя годишни доклади за състоянието на бранша;  
 
4. Участва в разработването на нови и изготвя становища и препоръки по  
по действащи нормативни актове в бранша;  
 
5.Съдейства и упражнява контрол за спазването на етиката и морала на почтения търговец и правилата за лоялно пазарно поведение в бранша;  
 
6.Съдейства на членовете си за повишаване на професионалното равнище на заетите в бранша , за създаване на здравословни и безопасни условия на труд и екологически чиста и околна среда;  
 
7.Подпомага , представлява и защитава интересите на членовете си и лицата упълномощили Камарата да ги представлява , пред държавата и общинската администрация и пред други органи и организации , по въпроси от общ характер;  
 
8. Оказва съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове в бранша;  
 
9. Участва в работата на консултативнии съвети към държавните и общинските органи;  
 
10.Участва в колективното трудово договаряне;  
 
11. Съдейства за ;  
 
а/ Възстановяване ,укрепване и разширяване на стари  
икономически връзки и пазари и създаване на нови връзки и пазари в страната и в чужбина;  
 
б/ Създаване на благоприятни условия за инвестиции и бизнес активност;  
 
в/ Установяване на взаимоотношения за лоялна конкуренция и търговска етика;  
 
г/ Развитие на социалния диалог и установяване на съвременни индустриални отношения;

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info